top of page
Caută

Modificari privind asigurarea obligatorie a locuințelor - PAD

Actualizată în: 29 mar.

Începând cu data de 11 noiembrie 2023, vor intra în vigoare prevederile Legii 115/2023 cu privire la Modificarea și completarea legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Principalele prevederi ale Legii 115/2023:

1. suma asigurată obligatoriu, în baza polițelor PAD devine:

§ 100.000 lei pentru clădirile de tip A

§ 50.000 lei pentru clădirile tip B

2. prima de asigurare anuală pentru polițele PAD devine:

§ 130 lei pentru clădirile tip A

§ 50 lei pentru clădirile tip B

3. se elimină beneficiarul de pe polița PAD, rămânând în continuare toate persoanele asigurate și cesionarul

Astfel, se modifică atât emiterea produsului PAD prin trecerea la moneda RON a tuturor emiterilor de polițe PAD începând cu 11.11.2023, cât și toate polițele de asigurare facultativă a locuințelor prin exprimarea franșizei PAD în lei indiferent de moneda poliței.asigurare de locuinte


CE ESTE ASIGURAREA OBLIGATORIE DE LOCUINȚĂ?


PAD – Polița de asigurare pentru dezastre naturale – este primul pas în asigurarea locuinței. O poliță PAD acoperă daunele aduse locuinței cauzate de inundații (naturale), cutremure și alunecări de teren.


În România, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă este obligatorie asigurarea acestora împotriva dezastrelor naturale. Polița de asigurare obligatorie a locuinței este numită și PAD (poliță de asigurare a dezastrelor). Toți proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD. PAD acoperă daunele produse locuințelor de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale ce pot apărea în România – inundații, cutremur, alunecări de teren, precum și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre. Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurările obligatorii PAD sunt emise de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) sau prin intermediul societăţilor de asigurare autorizate de ASF. Pentru alte riscuri sau pentru sume asigurate peste sumele asigurate prin poliţa PAD, puteți încheia asigurări facultative pentru locuinţe. Asigurarea PAD se încheie pentru locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă. În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor și a elementelor de construcţii comune.


Clasificarea locuinţelor.


Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările și utilităţile necesare care sunt legate structural, având structura și pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor, republicată. Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:

• Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

• Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.


În situaţia în care o locuinţă este construită din materiale diferite, la perioade diferite sau în același timp, tipul locuinţei se stabilește în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă și pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.


Cine are obligația încheierii PAD Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţei revine proprietarului acesteia.

• Dacă locuința este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligație revine persoanelor ori autorităţilor desemnate să le administreze, în conformitate cu prevederile legii.

• În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

• În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi și inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.

• În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.

• Pentru condominii se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure, împotriva dezastrelor naturale, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidenţele organelor fiscale.Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.asigurare pentru locuinte


Valabilitatea PAD.


Perioada de valabilitate a PAD, denumită și perioada de asigurare, este intervalul de timp în care PAID preia răspunderea pentru consecinţele producerii unui eveniment asigurat. Perioada de asigurare obligatorie a locuinţelor este de 12 luni.

În conformitate cu Norma nr. 7/2013, răspunderea PAID începe de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a încheiat contractul de asigurare.

Răspunderea PAID începe de la data dobândirii dreptului de proprietate a locuinţei de către asigurat. Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată își pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă PAID sau asigurătorul care a emis în numele PAID polița PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.


Riscuri acoperite.


Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinţa asigurată, inclusiv anexele, dependinţele, dotările și utilităţile care sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinţă, sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundaţiile, ca fenomene naturale, precum și daunele directe produse construcţiilor cu destinaţia de locuință, consecinţă indirectă a producerii celor 3 riscuri asigurate. Exemple de daune provocate de o consecinţă indirectă ar fi: incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri. În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcţiei cu destinaţia de locuinţă, pentru anexele, dependinţele, dotările și utilităţile aferente locuirii, numai dacă acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa, astfel:


1. pentru pagubele efectiv produse prin acţiunea mișcării seismice asupra locuinţei;


2. pentru pagubele efectiv produse prin alunecări de teren;


3. pentru pagubele provocate de precipitaţii atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundaţii;


4. pentru pagubele produse construcţiilor în urma pătrunderii și infiltrării apei, în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:

• revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, șuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;

• acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor.


5. pentru pagubele produse construcţiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 și 4, precum și de apele subterane care ies la suprafaţa terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parţial construcţia cu destinaţia de locuinţă și pătrunde și se infiltrează prin pereţi sau prin pardoseală în interiorul acesteia;


6. pentru pagubele efectiv produse prin acţiunea cutremurelor de pământ ori a inundaţiilor asupra construcţiei, care provoacă alunecări ale terenului care susţine construcţia;


7. pentru pagubele indirecte provocate locuinţei, consecinţa directă a producerii evenimentului asigurat, dacă daunele sunt confirmate de autorităţile competente.Ghidul Asigurarii Obligatorii de Locuinta
.pdf
Descarcă PDF • 689KB

26 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page